1,350,000 

FREE SHIP khi chuyển khoản trước

1,450,000 

FREE SHIP khi chuyển khoản trước